Kiểm toán GMP được thực hiện cho CVS PHARMACY, INC.

Đánh giá Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) bao gồm việc đánh giá các hệ thống và quy trình được một công ty sử dụng để duy trì và kiểm soát chất lượng của các mặt hàng do FDA quy định. Dựa trên yêu cầu của khách hàng, CVS PHARMACY, INC. mang đến cho người tiêu dùng những dịch vụ sản phẩm đảm bảo chất lượng cao.


Thời gian đăng: 29-12-2020